Selecteer een onderwerp

Tegelidee

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen van tegelzetwerken en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Tegel Idee b.v.gevestigd en zaakdoende te Argon 23, 4751 XC Oud Gastel, hierna te noemen: Tegelzetbedrijf Tegel idee

OFFERTES EN BESTELLINGEN

Artikel 1.

 1. Alle prijzen en prijsopgaven, voorkomende in door Tegel idee uitgegeven prijscouranten, circulaire, advertenties, orderbevestigingen en aanbiedingen, evenals gepubliceerd op het Internet onder de webwinkel hebben, tenzij uit enig geschrift blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 7 dagen en kunnen voorts, mits binnen 2 werkdagen na ontvangst door Tegel Idee van de aanvaarding worden herroepen.
 2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover Tegelzetbedrijf Tegel Idee beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Tegelzetbedrijf Tegel idee zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is Tegelzetbedrijf Tegel Idee bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de verbintenis/overeenkomst dan wel prijzen aan te passen, een en ander onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 2.

 1. Verbintenissen/overeenkomsten aangegaan in naam van Tegelzetbedrijf Tegel Idee verbinden Tegelzetbedrijf Tegel Idee slechts indien zij door de daartoe bevoegde eigenaar, dan wel door diens schriftelijke daartoe gevolmachtigde zijn aangegaan of bevestigd, welke bevestiging schriftelijk en expliciet dient te gescheiden.
 2. Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts Tegelzetbedrijf Tegel idee zich beroepen

LEVERINGSTERMIJNEN EN -VOORWAARDEN

Artikel 3.

 1. Leveringstermijnen en –voorwaarden door Tegelzetbedrijf Tegel Idee genoemd, zijn onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, vrijblijvend en niet fataal in de zin van de wet.
 2. Overschrijding van leveringstermijnen door Tegelzetbedrijf tegel idee leidt slechts tot verzuim van Tegelzetbedrijf Tegel idee, indien Tegelzetbedrijf Tegel idee na verloop van de leveringstermijn door de wederpartij schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming in gebreke is gesteld, alsnog niet nakomt binnen bedoelde redelijke termijn.
 3. Het staat Tegelzetbedrijf Tegel idee vrij leveringen in gedeelten (deelleveranties) te laten geschieden, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door een oorzaak welke niet te wijten is aan noch voor rekening komt van Tegelzetbedrijf Tegel Idee dan is Tegelzetbedrijf Tegel idee gerechtigd de daaruit voor haar ontstane schade op de wederpartij te verhalen welke schade zal worden gesteld op tenminste 30% van de waarde van de door de wederpartij te leveren prestatie.
 5. Onverminderd het bepaalde omtrent overmacht is aan een eventuele verplichting van Tegelzetbedrijf Tegel Idee tot schadevergoeding, indien niet tijdig, gebrekkig of niet volledig wordt geleverd geheel voldaan indien alsnog wordt geleverd of indien levering niet mogelijk is door betaling van een bedrag van ten hoogste de overeengekomen prijs.

 

PRIJZEN

Artikel 4.

 1. Alle door Tegelzetbedrijf Tegel idee gehanteerde prijzen voor levering af magazijn, werkplaats, webwinkel, etc luiden in Euro’s.
 2. Prijzen zijn exclusief Omzetbelasting, of anders vermeld.
 3. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 1 is bepaald door Tegelzetbedrijf Tegel idee worden aangepast indien de prijzen van materialen en grondstoffen een verhoging hebben ondergaan of zich andere omstandigheden hebben voorgedaan die een prijsaanpassing rechtvaardigen.
 4. In de overeengekomen prijs is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de door Tegelzetbedrijf ten behoeve van de wederpartij gemaakte transportkosten.

BETALING

Artikel 5.

 1. Betaling dient te geschieden ter vestigingsplaats van Tegelzetbedrijf Tegel idee op een door Tegelzetbedrijf Tegel Idee aan te geven wijze.
 2. Betaling dient te geschieden in euro’s en dient binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 3. De verschuldigde omzetbelasting over het geleverde dient geheel te zijn voldaan bij de levering
 4. Het staat Tegelzetbedrijf Tegel Idee te allen tijde vrij indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij diens verplichtingen niet zal nakomen, alvorens tot levering over te gaan of met levering voort te gaan zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te verlangen.
 5. Indien de wederpartij niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld, heeft Tegelzetbedrijf Tegel Idee het recht al haar verplichtingen uit de overeenkomst alsmede uit hoofde van andere soortgelijke verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten.
 6. de wederpartij is zelf aansprakelijk voor eventueel te lijden schade als gevolg van de opschortingbevoegdheid van Tegelzetbedrijf tegel idee voortvloeiende uit lid 5 dan wel de plicht nadere zekerheid te stellen ten behoeve van Tegelzetbedrijf Tegel Idee als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in lid 4.
 7. Iedere betaling door de wederpartij aan Tegelzetbedrijf Tegel idee ongeacht welke oorzaak dan ook, zal in mindering worden gebracht:

-ten eerste op enige verplichting tot schadevergoeding van de wederpartij jegens Tegelzetbedrijf Tegel Idee

– Vervolgens op hetgeen de wederpartij verschuldigd is aan Tegelzetbedrijf Tegel idee wegens kosten en renten.

– En uiteindelijk op nog aan Tegelzetbedrijf Tegel Idee te betalen nota’s en facturen. Iedere betaling zal altijd met inachtneming van de in de vorige zin vermelde betalingsvolgorde in mindering worden gebracht op de oudste verplichting van de wederpartij jegens Tegelzetbedrijf Tegel idee

VERZUIM

Artikel 6

 1. De wederpartij is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens Tegelzetbedrijf tegel idee niet of tijdig nakomt.
 2. Overschrijding van enige uit de overeenkomst (daaronder te verstaan deze voorwaarden) voortvloeiende termijn door de wederpartij heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg.
 3. Onverminderd het recht nakoming te vorderen, verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft Tegelzetbedrijf Tegel Idee voorts het recht zodra de wederpartij in verzuim is schadevergoeding te vorderen vanwege de door hem als gevolg van de tekortkoming geleden schade, welke schade wordt begroot op tenminste 30% van de waarde van door de wederpartij te leveren prestatie.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van een geldsom, dan is hij over het dan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan Tegelzetbedrijf Tegel idee een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.
 5. Zodra de wederpartij in verzuim is zijn alle vorderingen van Tegelzetbedrijf tegel idee op de wederpartijdirect en zonder voorbehoud opeisbaar.
 6. Ongeacht verzuim heeft Tegelzetbedrijf Tegel idee het recht de overeenkomst te ontbinden indien er een redelijke grond bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet na zal komen, failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, een en ander zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd andere rechten van Tegelzetbedrijf Tegel idee zoals het recht op schadevergoeding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 7

 1. De door Tegelzetbedrijf Tegel idee geleverde zaken blijven eigendom van Tegelzetbedrijf tegel idee totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst strekkende tot levering van de bedoelde zaken jegens Tegelzetbedrijf Tegel idee
 2. De door Tegelzetbedrijf Tegel Idee geleverde zaken komen onverminderd het in lid 1 bepaalde vanaf moment van levering volledig voor rekening en risico van wederpartij. Bij levering ter vestigingsplaats van Tegelzetbedrijf Tegel Idee geschiedt de levering in ieder geval vijf dagen nadat aan wederpartij is medegedeeld dat de te leveren zaken te zijner beschikking staan bij Tegelzetbedrijf tegel idee vanaf welk moment Tegelzetbedrijf Tegel idee de zaken voor wederpartij houdt. Tegelzetbedrijf Tegel idee is gerechtigd kosten van bewaring welke tenminste
 3. 45 euro per dagdeel zullen bedragen aan wederpartij in rekening te brengen, indien deze niet binnen genoemde termijn van 5 dagen de zaken heeft afgehaald.
 4. Zodra wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Tegelzetbedrijf Tegel Idee heeft Tegelzetbedrijf Tegel Idee het recht vorenbedoelde zaken terug te nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst ook indien deze inmiddels aan andere zaken (roerend of onroerend ) zijn verbonden, onverminderd andere rechten welke voor Tegelzetbedrijf Tegel Idee voortvloeien uit het tekortschieten van wederpartij. Kosten welke door Tegelzetbedrijf Tegel idee moeten worden gemaakt om bedoelde zaken terug te nemen komen voor rekening van wederpartij en zullen tenminste 30% van de waarde van de teruggenomen zaken bedragen.
 5. Het is wederpartij niet toegestaan op enigerlei wijze over de in lid 1 bedoelde zaken te beschikken, zonder schriftelijke toestemming Tegelzetbedrijf Tegel Idee
 6. Wederpartij is verplicht volledige medewerking te verlenen aan alle handelingen en verrichtingen ter effectuering van het in dit artikel geregelde eigendomsvoorbehoud.

INCASSO

Artikel 8

 1. Indien Tegelzetbedrijf tegel idee ter verkrijging van opeisbare vorderingen op de wederpartij overgaat tot maatregelen van incasso zullen alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke waaronder te verstaan proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand voor rekening komen van de wederpartij.
 2. De in lid 1 bedoelde kosten zullen tenminste 125 euro bedragen doch indien dit resulteert in een hoger bedrag in ieder geval 15% van de waarde van door de wederpartij te leveren prestatie, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door Tegelzetbedrijf Tegel Idee zijn gemaakt.
 3. Wanneer het faillissement van de wederpartij door Tegelzetbedrijf Tegel Idee wordt aangevraagd, is de wederpartij gehouden buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende kosten de aan de faillissementsaanvrage verbonden kosten voor zijn rekening nemen. Eventueel door Tegelzetbedrijf Tegel idee gemaakte kosten van maatregelen tot beslag komen eveneens voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

GARANTIE

Artikel 9.

Terzake van door Tegelzetbedrijf tegel idee geleverde diensten en producten aanvaardt Tegelzetbedrijf tegel Idee geen enkele garantieverplichting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

In die gevallen dat wel garantie is overeengekomen komt deze te vervallen indien het product niet op de normale, toegeschreven wijze conform haar bestemming door de wederpartij wordt gebruikt of behandeld.

GEBREKEN

Artikel 10.

Tegelzetbedrijf Tegel idee is niet gehouden tot vergoeding van schade, welke door bedrijfsstoring of anderszins voor de wederpartij in de uitoefening van bedrijf of beroep mocht ontstaan.

Tegelzetbedrijf Tegel Idee  is derhalve niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ontwrichting van het bedrijf, verlies van opdrachten, winstderving, persoonlijke ongevallen hoe dan ook veroorzaakt.

RECLAMES

Artikel 11.

Een reclame dient uitsluitend in schriftvorm tot Tegelzetbedrijf Tegel idee te worden gericht, vergezeld van een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en vastgestelde gebreken.

Reclames dienen Tegelzetbedrijf Tegel idee uiterlijk 14 dagen na factuurdatum dan wel     na de datum waarop het feit waarop de wederpartij zich beroep heeft voorgedaan, te hebben bereikt, opstraffe van verval van alle rechten van de wederpartij.

 1. Het bewijs van de tijdige reclame berust steeds bij de wederpartij
 2. Een door wederpartij geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dan wel gebreken met betrekking tot geleverde prestatie geven de wederpartij nimmer het recht de door Tegelzetbedrijf Tegel Idee bewerkte zaken te weigeren dan wel retour te zenden,
 3. De wederpartij is verplicht om Tegelzetbedrijf Tegel idee in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.
 4. reclames wegens beschadigingen of andere direct waarneembare verliezen dienen op straffe van verval van alle rechten van de wederpartij op de vrachtbrief te worden aangetekend.
 5. Rechtsvorderingen die de wederpartij jegens Tegelzetbedrijf Tegel idee heeft uit welke hoofde dan ook, dienen op straffe van verval alle rechten te worden ingesteld binnen een jaar nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

OVERMACHT

Artikel 12

 1. Indien zich buiten de wil van Tegelzetbedrijf Tegel idee omstandigheden voordoen   onverschillig of bij deze het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van Tegelzetbedrijf Tegel idee rederlijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, heeft Tegelzetbedrijf Tegel Idee het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gebonden te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. Onder voormelde omstandigheden wordt onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgevaar, staking, demonstraties, molest, oproer, terreur, ijsgang, overstroming, waterschade, storm, brand, bedrijfsstoornis, ongevallen, personeelsgebrek, in en of-
 3.   uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen en voorts alle andere omstandigheden zoals koersschommelingen, die de overeenkomst voor Tegelzetbedrijf tegel idee meer bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan deze bij het tot stand komen van de overeenkomst.
 4. Tegelzetbedrijf Tegel Idee is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van hulp- of andere personen en/of zaken welke door Tegelzetbedrijf Tegel idee bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zoals toeleveranciers, onderaannemers, en werknemers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

TRANSPORT/RISICO/EMBALLAGE

Artikel 13

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de wederpartij zijn verstrekt door Tegelzetbedrijf tegel Idee volgens goed koopmansgebruik bepaald en geschiedt voor risico van Tegelzetbedrijf Tegel idee tenzij anders overeengekomen, in welk geval de verzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoer-adressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

INDUSTRIELE EIGENDOM

Artikel 14.

 1. De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot ontwerpen, tekeningen of schetsen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, (bijbehorende) handboeken en/of documentatie, alsmede alle overige werken blijven te allen tijde bij Tegelzetbedrijf Tegel Idee
 2. Alle door Tegelzetbedrijf te maken kosten wegens inbreuk op aan Tegelzetbedrijf Tegel Idee toekomende industriële en intellectuele eigendomsrechten komen voor rekening van de wederpartij.

RECHT

Artikel 15

 1. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter in het kanton/arrondissement ter vestigingsplaats van Tegelzetbedrijf tegel idee behoudens in dat geval van faillissementsaanvrage de regeling van de faillissementswet van toepassing blijft, met dien verstande dat Tegelzetbedrijf Tegel idee de wederpartij nadat hij de wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld van dit beding gebruik te zullen maken een termijn gunt van een maand om schriftelijk voor de beslechting van het geschil volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 2. Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Tegelzetbedrijf Tegel idee mag het door de wederpartij opgegeven adres als juist blijven beschouwen, tenzij  door de wederpartij aan Tegelzetbedrijf Tegel Idee schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

leveren en/of aanbrengen van tegels in opdracht van consumenten

TEGELS

1. Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters
2. onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
3. Bij Levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.
4. Nuance- en kleurafwijkingen Liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
5. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de Levering van kwartsiet, Leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht Lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
6. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren.
7. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
8. De Leverancier staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande Levering(en).

AANBRENGEN VAN TEGELZETWERKEN.

1. De te betegelde  ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, ( en schoon en stofvrij) dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.
indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan de Leverancier te vergoeden.
2. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de Leverancier met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
3. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. indien mogelijk doet de Leverancier vooraf opgave van die kosten.
4. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
5. De kosten als bedoeld in de Leden 2 en 4 zullen in elk geval bestaan in het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten.
6. Bij oplevering dient de consument de Tegellijst voor akkoord te tekenen.
7. Het niet-tekenen van de tegellijst bevrijdt de consument niet van zijn betalingsverplichtingen. Artikel 3 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassingen.
8. Bij het niet-tekenen van de tegellijst wegens klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient het nog te betalen bedrag eerst aan de Leverancier worden uitbetaald, indien het werk alsnog door de consument wordt afgekeurd kan het geschil worden voorgelegd aan de (Geschillenoplossing Tegelwerken)..
9. Indien tegels niet worden geleverd door tegelzetbedrijf tegel Idee kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvlakheden die daardoor ontstaan of aanwezig zijn, en tevens verlenen wij geen garantie op de niet door Tegelzetbedrijf Tegel Idee geleverde producten.

Indien werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan Tegelzetbedrijf Tegel idee kan er geen enkele aansprakelijkheid worden gedaan op deze werkzaamheden.